Dodawanie Custom Post Type (CPT)

Kod, który dodaje wpisy własnego typu – Custom Post Type. Przykładowy kod pokazuje jak dodać nowy Custom Post Type – nieruchomości.

function init_nieruchomosci(){
  $nieruchomosci_args = array(
    'labels' => array(
      'name' => 'Nieruchomości',
      'singular_name' => 'Nieruchomość',
      'all_items' => 'Wszystkie nieruchomości',
      'add_new' => 'Dodaj nowe',
      'add_new_item' => 'Dodaj nowe',
      'edit_item' => 'Edytuj',
      'new_item' => 'Nowe nieruchomości',
      'view_item' => 'Zobacz',
      'search_items' => 'Szukaj w nieruchomościach',
      'not_found' => 'Nie znaleziono',
      'not_found_in_trash' => 'Brak',
      'parent_item_colon' => ''
    ),
    'public' => true,
    'publicly_queryable' => true,
    'show_ui' => true,
    'query_var' => true,
    'rewrite' => true,
    'capability_type' => 'post',
    'hierarchical' => false,
    'menu_position' => 5,
    'supports' => array(
      'title', 'thumbnail','taxonomies'
    ),
    'has_archive' => true
  );
  
  register_post_type('nieruchomosci', $nieruchomosci_args);
}
add_action('init', 'init_nieruchomosci');