Dodawanie własnej taksonomii do CPT

Tworząc własny CPT możemy dodać do niego Taksonomie, które będą odpowiadać kategoriom naszego Custom Post Type. Przykładowy kod jest taksonomią dla typu posta – nierchomosci.

function init_rodzaje_nieruchomosci(){
	register_taxonomy(
		'rodzaje-nieruchomosci',
		array('nieruchomosci'),
		array(
        'hierarchical' => true,
        'labels' => array(
          'name' => 'Rodzaje nieruchomości',
          'singular_name' => 'Rodzaj nieruchomości',
          'search_items' => 'Wyszukaj',
          'popular_items' => 'Najpopularniejsze',
          'all_items' => 'Wszystkie',
          'most_used_items' => null,
          'parent_item' => null,
          'parent_item_colon' => null,
          'edit_item' => 'Edytuj', 
          'update_item' => 'Aktualizuj',
          'add_new_item' => 'Dodaj nową',
          'new_item_name' => 'Nazwa nowego rodzaju nieruchomości',
          'separate_items_with_commas' => 'Oddziel rodzaje przecinkiem',
          'add_or_remove_items' => 'Dodaj lub usuń rodzaj nieruchomości',
          'choose_from_most_used' => 'Wybierz spośród najczęściej używanych rodzajów',
          'menu_name' => 'Rodzaje nieruchomości',
        ),
        'show_ui' => true,
        'update_count_callback' => '_update_post_term_count',
        'query_var' => true,
    )
	);
}
add_action('init', 'init_rodzaje_nieruchomosci');